Чойбалсан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт