Засгийн газрын 394 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын дагуу малчин, мал бүхий иргэдэд “Арьс шир түүхий эд бэлтгэл”, “Арьс ширний гэмтэл, чанарын хамгаалалт сэдэвт сургалт, Арьс ширний урамшуулалын талаар  Монгол улсын Засгийн газрын 2016.05.19 ны өдрийн 44,45 дугаар тогтоолын дагуу “Малчид үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулж хоршооны гэсэн заалтыг хүчингүй болгосон тухай танилцуулан  сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Энэхүү сургалтанд 21 малчин, 36 мал бүхий иргэдэд  сургалт мэдээллийг  хийсэн.  малчин, мал бүхий, иргэдэд танилцуулан сурталчилах хамтран ажиллах талаар мэдээллийг хүргэж санал асуулга, зөвлөмжийг тарааж, хууль тогтоомж, журмыг тухайн нутаг дэвсгэртээ мэдээллийг хүргүүлэн ажиллалаа

Сэтгэгдэл бичих