АХМАДУУДЫН АНХААРАЛД
65-69 НАСТАЙ АХМАДУУД 50,000 ТӨГРӨГ ЖИЛД ХОЁР УДАА,
70-79 НАСТАЙ АХМАДУУД 80,000 ТӨГРӨГ ЖИЛД ХОЁР УДАА,
80-89 НАСТАЙ АХМАДУУД 150,000 ТӨГРӨГ ЖИЛД ХОЁР УДАА,
90- ДЭЭШ НАСТАЙ АХМАДУУД 250,000 ТӨГРӨГ ЖИЛД ХОЁР УДАА “НАСНЫ ХИШИГ” ТУС ТУС ОЛГОНО.
/Насыг төрсөн жилээр биш сар, өдрөөр тооцох тул нас шилжихэд
доорх хугацааг анхаарна уу/
1. 2 САРЫН 27-НЫ ӨДӨР / шинийн нэгэн/ БА ТҮҮНЭЭС ӨМНӨ ТӨРЖ ТУХАЙН НАСАНД ХҮРСЭН АХМАДУУД 2 САРЫН 20-НЫ ДОТОР БҮРТГҮҮЛНЭ. / жишээ нь: 1952 оны 2 сарын 27-ны өдөр төрсөн хүн 65 настайгаар тооцогдож жилд 2 удаа 50,0 төгрөг авна./
2. 2 САРЫН 28-НЫ ӨДӨР БА ТҮҮНЭЭС ХОЙШ ТӨРСӨН АХМАДУУД 6 САРЫН 20-НЫ ДОТОР БҮРТГҮҮЛНЭ./ жишээ 1: 1952 оны 2 сарын 28-ны өдөр төрсөн хүн 64 настайгаар тооцогдож 7 сарын 10-нд 50,0 төгрөг авах учир 6 сарын 20-ны дотор бүртгүүлж болно. Жишээ 2: 1938 оны 2 сарын 28-ны өдөр төрсөн хүн 79 настайгаар тооцогдож 2 удаа 80,0 төгрөг авах учир 2 сарын 20-ны дотор бүртгүүлнэ./
3. 2 САРЫН 28-НЫ ӨДӨР БА ТҮҮНЭЭС ӨМНӨ ТӨРЖ ТУХАЙН НАСАНД ХҮРСЭН АХМАДУУД 2 САРЫН 25, 7 САРЫН 10-НЫ ДОТОР “НАСНЫ ХИШИГ” 2 УДАА АВНА. / жишээ нь: 1937 оны 2 сарын 27-ны өдөр төрсөн хүн 80 настайгаар тооцогдож 2 удаа 80,0 төгрөг авна./
4. 2 САРЫН 28-с 7 САРЫН 11-НЫ ДОТОР ТӨРСӨН /нас шилжиж байгаа / АХМАДУУД 7 САРЫН 10-НЫ ДОТОР “НАСНЫ ХИШИГ” –ээ ахиулж АВНА.
5. 7 САРЫН 12-С ХОЙШ ТӨРСӨН 65 НАСТАЙ АХМАДУУД ДАРАА ЖИЛИЙН 2-Р САРААС ЭХЛЭН АВНА.
Ахмад настны Насны хишигийг итгэмжлэхээр
банкнаас авах иргэдэд
-Хуучин авч байсан итгэмжлэх дээр итгэмжлэхээр мөнгө авах үйлчилгээний нэр төрлийг бичсэн байдаг тул “Насны хишиг” дээр шинэ итгэмжлэх авах шаардлагатай.
-Итгэмжлэлээр авах иргэд шинээр авсан итгэмжлэхээр ХХҮГазарт “Насны хишиг” бүртгэлд бүртгүүлнэ.
ЛАВЛАХ УТАС 70582255, 70584643, 99479930
ХХҮГАЗАР

Сэтгэгдэл бичих